Career

 ตำแหน่ง : Purchasing Officer 

Job Description

 • ติดต่อสั่งซื้อ/ต่อรองราคากับทาง Supplier
 • ออกใบสั่งซื้อในระบบการสั่ง
 • วางแผนการสั่งซื้อ และการทำสต็อกสินค้า
 • ติดตาม และเร่งงานตามใบสั่งซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลา
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ/หรือประสานงานกับ Supplier หากสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย หรือผิดพลาด

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรอบคอบ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • มีความสื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
 • มีทักษะในการเจรจา
 • มีความรู้ด้านสินค้า IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ต่อรองได้

 ตำแหน่ง : Sales Executive 

Job Description

 • ขายสินค้าในกลุ่ม IT
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน
 • ต่อรองประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทั้งฝั่งลูกค้า และแผนกอื่นๆ ในองค์กร เพื่อผลสำเร็จในการขาย
 • ติดตาม/สอบถาม/อัพเดตงานกับทางลูกค้า และหัวหน้างาน เพื่อผลสำเร็จในการขาย
 • สามารถให้คำปรึกษา/แนะนำผลิตภัณฑ์ IT ตามที่ลูกค้าต้องการได้พอสังเขป

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการเจรจา
 • มีบุคลิกดี สุภาพ กระฉับกระเฉง
 • มีความรับผิดชอบสูง และชอบติดต่อกับบุคคลภายนอก
 • มีความรู้ด้านสินค้า IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ต่องรองได้

 ตำแหน่ง : Network Engineer 

Job Description

 • ให้คำแนะนำ และ/หรือ นำเสนอข้อมูลสินค้า/อุปกรณ์ ให้ลูกค้า และพนักงานขายในบริษัท
 • ทำ POC สินค้า/อุปกรณ์ สำหรับทดลองให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์ นำเสนอ และออกแบบรูปแบบของสินค้า/อุปรณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตั้ง และทดสอบระบบ/อุปกรณ์
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกค้าพบเจอ
 • พบปะลูกค้า เพื่อเข้าแนะนำสินค้า/บริการในบางครั้ง

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ ตามสถานการณ์ และความเหมาะสมของงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน : ต่อรองได้

สนใจส่งใบสมัครได้ที่

contact@americana.co.th